Model S153-AG cung cấp bao gồm : -Bơm kép cho phép sử dụng tối đa 5 dòng dung môi, có hệ thống đuổi khí tự động S1130. -Hệ thống bơm mẫu tự động S 5300 -Buồng sắc ký S150. -Phần mềm điều khiển máy Clarity Chromatography Software với 01 timebase. -Bộ chứa bình dung môi S 7150 -Phụ kiện cho phân tích ( Vât tư tiệu hao )

-Cột phân tích ( Column) : -Hydrolysate Kit I ( cho khoảng 100 mẫu ) -10 lọ Standard solution ( H-Ox ), 5ml -02  lọ Ninhydrine Reagent 1000ml

Model S433 cung cấp bao gồm : -01 Bơm phân phối pha động, dung môi, Model: S2100 -01 Bộ phận bơm mẫu tự động, model: S5200 -01 Bộ phận phản ứng Amino Acid, model: S4300 -01 Bộ khay đựng pha động, dung môi, model: S7130 -01 Bộ phần mềm điều kiện hệ thống Clarity Amino Sofware -01 Bộ Tool Kit -01 Bộ vật tư tiêu hao và hóa chất chạy máy.

Thông tin chung: Bơm HPLC S 2100 là một hệ thống bơm định lượng rửa giải nhỏ gọn, cấu tạo bằng Peek với 04 kênh phân phối pha động, dung môi tích hợp bộ loại khí với khả năng chạy gradient toàn diện ( full gradient ).