Hệ thống sắc ký ion tự động S153-AG

Model S153-AG cung cấp bao gồm :

-Bơm kép cho phép sử dụng tối đa 5 dòng dung môi, có hệ thống đuổi khí tự động S1130.
-Hệ thống bơm mẫu tự động S 5300
-Buồng sắc ký S150.
-Phần mềm điều khiển máy Clarity Chromatography Software với 01 timebase.
-Bộ chứa bình dung môi S 7150
-Phụ kiện cho phân tích ( Vât tư tiệu hao )

Mua hàng nhanh ( Tạo đơn hàng nhanh chóng )
Danh mục: