Model S500 cung cấp bao gồm : -01 Bơm 04 kênh gradient, model: S 1125 với hệ thống đuổi khí 04 kênh tích hợp cùng với hê thống rửa piston (Active Piston Flushing). -01 Khay đựng 04 chai dung môi, model: S 7140 . -01 Đầu dò UV-Vis, 2 kênh, model: S 3245. -01 Hệ thống bơm mẫu tự động model: S 5250. -01 bộ phần mềm điều khiển máy HPLC S500: Clarity Chromatography Software với 01 timebase.

Model S 600 cung cấp bao gồm : -01 Bơm piston kép cho phép sử dụng tối đa 04 kênh dung môi, có hệ thống đuổi khí tự động cho 04 kênh, và rửa piston ( Piston Flushing ), model: S 1130. -01 Bộ chứa bình dung môi (Reagent Organizer) với 4 chai 1000ml, model: S 7150 -01 Bộ bơm mẫu tự động, model: S 5300 với Variable Volume Injection Mode ( không có gia nhiệt ). -01 Đầu dò PDA UV-VIS ( 256 diodes), model: S 3350 với Flowcell loại analytical bằng stainless steel. -01 bộ phần mềm điều khiển máy HPLC S600: Clarity Chromatography Software với 01 timebase.