Model S500 cung cấp bao gồm : -01 Bơm 04 kênh gradient, model: S 1125 với hệ thống đuổi khí 04 kênh tích hợp cùng với hê thống rửa piston (Active Piston Flushing). -01 Khay đựng 04 chai dung môi, model: S 7140 . -01 Đầu dò UV-Vis, 2 kênh, model: S 3245. -01 Hệ thống bơm mẫu tự động model: S 5250. -01 bộ phần mềm điều khiển máy HPLC S500: Clarity Chromatography Software với 01 timebase.