-Cột phân tích ( Column) : -Hydrolysate Kit I ( cho khoảng 100 mẫu ) -10 lọ Standard solution ( H-Ox ), 5ml -02  lọ Ninhydrine Reagent 1000ml