Model S153-AG cung cấp bao gồm : -Bơm kép cho phép sử dụng tối đa 5 dòng dung môi, có hệ thống đuổi khí tự động S1130. -Hệ thống bơm mẫu tự động S 5300 -Buồng sắc ký S150. -Phần mềm điều khiển máy Clarity Chromatography Software với 01 timebase. -Bộ chứa bình dung môi S 7150 -Phụ kiện cho phân tích ( Vât tư tiệu hao )