Model S433 cung cấp bao gồm : -01 Bơm phân phối pha động, dung môi, Model: S2100 -01 Bộ phận bơm mẫu tự động, model: S5200 -01 Bộ phận phản ứng Amino Acid, model: S4300 -01 Bộ khay đựng pha động, dung môi, model: S7130 -01 Bộ phần mềm điều kiện hệ thống Clarity Amino Sofware -01 Bộ Tool Kit -01 Bộ vật tư tiêu hao và hóa chất chạy máy.

-Cột phân tích ( Column) : -Hydrolysate Kit I ( cho khoảng 100 mẫu ) -10 lọ Standard solution ( H-Ox ), 5ml -02  lọ Ninhydrine Reagent 1000ml